Bericht oktober 2019

Bericht gemeentecontact kwartaal 4 2019 

De kerkenraad is gestart met de visievorming over geloof en gemeente zijn. Nu er een nieuwe samenstelling van de kerkenraad is biedt een dergelijke bezinning de mogelijkheid om te groeien in broederschap. Wij zijn een brede gemeente. Enerzijds staand in de traditie en tegelijkertijd relevant in deze tijd. Hoe voeren wij dan als kerkenraad en gemeente het gesprek over geloof en gemeente zijn.

De plaatselijke regeling is in 2004 opgesteld en in 2013 op een beperkt aantal punten herzien. Het huidige beleidsplan dateert van 2007 en is in 2018 herzien. In de afgelopen jaren is een groot aantal documenten opgeleverd waarin veel is verwoord over uiteenlopende onderdelen van het gemeente zijn. De documenten dienen het doel om afspraken en vast te leggen en zijn op zichzelf nuttig en nodig. Echter, door de grote verscheidenheid in stukken, is het niet eenvoudig om terug te vinden welke afspraken er zijn gemaakt en verschilt de praktische uitvoering soms van het beschrevene. Daarmee is ook de behoefte ontstaan voor meer eenduidigheid in het vastleggen van visie en beleid en het terugbrengen van het aantal documenten.

De kerkenraad samen met gemeenteleden werken aan een proces van visievorming. Het hoofddoel van het proces van visievorming luidt als volgt: 

Vanuit onze afhankelijkheid van God, geven wij gehoor aan onze roeping om als kerkenraad en gemeente in onze verscheidenheid één te zijn in Christus en ons gemeenschappelijk deel te weten van Zijn lichaam en opdracht in deze wereld.

De twee subdoelen van het proces zijn de volgende: 

1. Het in gezamenlijkheid behandelen van een aantal thema’s aangaande het geloof en gemeente zijn. We houden hierbij voor ogen wat ons verbindt. 

2. Het opleveren van een heldere en relevante beschrijving omtrent deze thema’s in twee documenten waarin voldoende is vastgelegd om de komende jaren invulling te geven aan het gemeente zijn vanuit de hervormde gemeente in Dirksland.