Kijk live via kerkdienstgemist.nl

Gemeenteleden die niet bij kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via Kerk TV de kerkdienst te volgen. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst. Dit is het protocol dat hiervoor geldt.

Kerk TV maakt gebruik van beeld en geluid. De beelden bevatten in de regel een totaalbeeld van de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en mogelijk beelden tijdens, voor en na de dienst van bezoekers van de dienst.

Voor aanvang van de dienst staat de camera gericht op de katheder en zullen geen kerkbezoekers in beeld zijn, tenzij voor de eerste bank wordt langsgelopen.

De opnames zijn bedoeld voor iedereen die niet bij de kerkdienst aanwezig (kunnen) zijn. Ook kunnen mensen vanuit hun vakantieadres meekijken en luisteren met de eigen gemeente. De opname van een bijzondere dienst (bijv. belijdenis of dopen) kan worden bewaard door deze zelf te downloaden via kerkdienstgemist.nl 

In het kerkgebouw en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond worden via internet. Er hangt een bordje bij de ingang.

De beelden blijven maximaal 12 maanden beschikbaar via internet op www.kerkdienstgemist.nl of via de kerkdienstgemist.nl app voor tablet en/of smartphone. Daarna worden ze automatisch verwijderd.

Personen, die de kerkdiensten bezoeken worden over het algemeen niet close en niet in front opgenomen, maar voornamelijk via een totaalbeeld en van achter. Uitzonderingen zijn diensten waarbij gemeenteleden betrokken zijn bij de uitvoering in de dienst. Denk aan doop-en belijdenisdiensten of andere diensten waar gemeenteleden deelnemen aan de liturgie.

Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten dienen van te voren op de beelduitzending te worden gewezen en toestemming voor uitzending van hun bijdrage te geven.

De kerk wordt regelmatig verhuurd aan derden voor het houden van concerten e.d.. Van deze verhuringen worden geen beelden live uitgezonden via onze website en/of via Kerkdienstgemist.nl; alleen kerkdiensten worden live uitgezonden.

Bij de gemeenteleden is inmiddels algemeen bekend, dat beelden worden gemaakt van de diensten en dat deze worden uitgezonden.

KerkTV valt niet onder de regelgeving voor cameratoezicht via het Autoriteit persoonsgegevens (AP). Er hoeft hiervoor geen toestemming van het AP verkregen te worden.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de techniek en het cont(r)act met de beheerder van kerkdienstgemist.nl.

De Hervormde Gemeente Dirksland in het algemeen, het college van kerkrentmeesters als beheerder en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het oneigenlijk gebruik van opnames, die via kerkdienstgemist.nl, of op andere wijze verkregen, beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden benadeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld het verspreiden van beelden via internet anders dan via kerkdienstgemist.nl met het oogmerk om een persoon of een groep van personen te benadelen. Zonder (uitdrukkelijke) toestemming van het College van Kerkrentmeesters als beheerder en de Kerkenraad mogen geen opnames via internet en/of sociale media verspreid worden.

Een exemplaar van deze regeling wordt op het kerkelijk bureau neergelegd, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba via scriba@hervormddirksland.nl .

Bezwaren tegen beelduitzendingen kunnen schriftelijk worden gemeld bij de scriba van de Hervormde gemeente Dirksland via scriba@hervormddirksland.nl .

De Kerkenraad is eindverantwoordelijk.