Het College van Kerkrentmeesters behartigt de stoffelijke belangen van de kerk, zoals beheer en onderhoud, salarissen, zorg voor de kosten van de erediensten enz. Het College van Kerkrentmeesters heeft echter niet alleen de taak ten aanzien van een juiste besteding van de aan haar toevertrouwde middelen, maar ook de verwerving daarvan is aan haar opgedragen. Verreweg het grootste deel van de inkomsten bestaat uit bijdragen van de gemeenteleden in de vorm van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, collecten tijdens de kerkdiensten en bijzondere giften uit de gemeente. Het offeren voor de dienst des Heren is een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Naast de vaste collecte voor de kerk tijdens de eredienst is op de eerste zondag van de maand de derde collecte bestemd voor het pastoraat en op de tweede zondag van de maand voor de exploitatie van het verenigingsgebouw ‘Onder de Wiek’.